Stichting Sociaal Maatschappelijke Innovaties

Stichting SMI houdt zich bezig met sociaal maatschappelijke vraagstukken. Het welzijn van mensen als kern voor maatschappelijke en economische participatie staat daarbij voorop.

SMI heeft onder meer advies- en implementatieprojecten uitgevoerd rond integratie en participatie, Nt2 taalscholing, jeugdproblematiek en veiligheid. Werkgebied zijn de minder kansrijke wijken en buurten in (middel-)grote steden.

De visie van St SMI en Welzijn Nieuwe Stijl valt naadloos samen. Vertrekpunt is de eigen kracht en ambitie van burgers. Instellingen ondersteunen vanuit eigen expertise het ontwikkeltraject van die burgers. Zij dienen daarvoor hun dienstverlening in samenhang toegankelijk te maken voor hen die daarvan gebruik willen maken. Dit vereist niet alleen het onderschrijven van de visie achter Welzijn Nieuwe Stijl, het vergt ook een vraaggerichte aanpak, een communicatie die geënt is op de doelgroep, een sluitend aanbod voor elk participatieniveau en een voor burgers transparante routing langs de verschilende dienstverlening op weg naar volledig maatschappelijk meedoen.

Onderdeel van de dienstverlening van St SMI is dan ook het ondersteunen van vrijwilligers en professionals bij een vraaggerichte werkwijze. De dienstverlening varieert van training en coaching tot ondersteuning bij organisatieverandering.

Een tweede belangrijk onderdeel is de samenwerking tussen verschillende organisaties die rond de participatieladder diensten aanbieden. Het werken vanuit een gezamelijke doelstelling, namelijk het optimaal bedienen van burgers op weg naar redzaamheid naast het realiseren van de eigen doelstellingen, vraagt om nieuwe vormen van samenwerking en een goede verhouding tussen eigen en gezamenlijke ontwikkeling. St SMI ondersteunt organisaties bij het vormgeven van deze samenwerking.

Cleo-Patria vrouwen- en buurtstudio’s; innovatief op weg naar participatie

Het Cleo-Patria concept betreft vrouwen- en buurtstudio’s met als doel om emancipatie en integratie, en daarmee participatie, bevorderen. Een belangrijk kenmerk van de studio’s is de vraaggericht werkwijze. Vrouwen staan centraal bij het ontdekken van hun talenten en ambitie, bij hun  persoonlijke ontwikkeling op weg naar volledig meedoen in de maatschappij. De vrouwen- en buurtstudio’s worden door de vrouwen uit de wijk gerund. Samen met alle, soms honderden, bezoekers/deelnemers worden verschillende activiteiten uitgevoerd. Van voorlichting tot competentieontwikkeling en van creatief samenzijn tot sport en gezondheid. Alle activiteiten staan in het kader van persoonlijke ontwikeling van de deelnemers op weg naar redzaamheid.

Op vraag van vrouwen/buurtbewoners wordt nu op meerdere locatie’s gewerkt aan een vergelijkbaar concept voor mannen en jongeren.