de buurtacademie

De buurtacademie gaat over een lerende omgeving in de wijken.

Op veel plaatsen zijn verschillende aanbieders in de wijk actief. Ze hebben veelal een verschillende benadering en methodiek en bieden een dienstverlening aan die bij hun expertise past. Burgers moeten dat aanbod opzoeken en zelf de afweging maken tussen de ene of andere instelling. Vervolg op aanbod is veelal niet zichtbaar door verschillende manieren van diensten beschrijven en onduidelijkehdi over start- en eindniveau. In veel gevallen sluit het aanbod van verschillende aanbieders niet aan.

De buurtacademie gaat over een netwerk van formele en informele aanbieders die hun dienstverlening zo op elkaar afstemmen dat elke voordeur een ingang is naar de buurtacademie. De burger komt terecht op de plek die qua niveau en aanbod past bij de behoefte (mogelijkheden en ambitie). Dienstverlening kan tegelijk of navolgend worden georganiseerd. Bij activiteiten is informatie beschikbaar over eventuele vervolgstappen. De burger hoeft niet te gaan shoppen en ondervindt (aansluitend) aanbod dat steeds een hoger niveau ondersteunt. De som van het aanbod begeleidt de burger op weg naar volwaardig meedoen in de maatschappij.

Organisaties die een rol kunnen spelen in de ondersteuning naar redzaamheid (met elkaar vormen zij de buurtacademie);

  • diverse instellingen voor welzijn, zorg en hulp
  • buurtinitiatieven / diverse (incidentele) buurtactiviteiten
  • diensten voor werk- en inkomen
  • centra voor jeugd en gezin
  • (brede)scholen
  • volkstuinen, speelplaatsen, sportverenigingen e.d.
  • bibliotheek en info centra,
  • mkb en overige bedrijfsleven

Participatiematrix

Om door te kunnen groeien is een sluitend aanbod van belang. Ook op school slaat we immers geen klassen over. Door met partners af te spreken hun aanbod in een matrix te zetten ontstaat een overzicht van doublures en hiaten. Daarnaast wordt zichtbaar welke organisatie een vervolgaanbod heeft. De vervolgstap is met elkaar afspraken te maken over de doublures en hiaten, en over het informeren en doorverwijzen van deelnemers. Door met elkaar deze zgn leeroutes te monitoren en steeds bij te stellen ontstaat een sluitend (netwerk van) aanbod voor burgers die zich willen ontwikkelen naar redzaamheid.

matrix en conv les

 

In dit voorbeeld zijn horizontaal 5 clusters van vaardigheden gedefinieerd. Verticaal de 6 treden van de van participatieladder.  De groene pijl is een voorbeeld van het in de matrix plaatsen van conversatieles op het niveau van trede 2 en 3 van de participatieladder.

 

 

 

Organisatie

De organisatie van de buurtademie kent vele vormen. St SMI heeft modellen ontwikkeld me een sterk cooperatief karakter. Samen werken en daarmee ook samen ontwikkelen staat centraal. Betrokkenheid van partners is essentieel voor de kwaliteit. Ook is een sterke betrokkenheid met de omgeving van belang. Burgers, overheid, SoZaWe, fondsen, bedrijfsleven hebben een wisselende en soms dubbele rol van medeontwikkelaar, opdrachtgever en afnemers. Voor partners is het van belang te gaan ontdekken dat door samen werken, waarbij vertrouwen hebben en elkaar ruimte gunnen belangrijke aspecten zijn, een eigen bestaansrecht wordt geborgd.

Monitoring

Ook een buurtacademie vraagt om meten van rendement. Alleen al om het constante proces van verbeteren te voeden. De cooperatieve wijze van samenwerken gaat uit van ieders eigenheid. Door enkele geanonimiseerde gegevens per organisatie te bundelen kan een proces binnen de buurtacademie als geheel zichtbaar worden gemaakt. In- door en uitstroom en mate van ontwikkeling geven een beeld van de werking en het rendement van de leerroutes.